@@edit

کاربرد سایبان برقی برای تبلیغات

@@description

کاربرد سایبان برقی برای تبلیغات

/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%82%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A-%D8%AA%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AA/

سایبان برقی ها در واقع همان پادر های قدیمی هستند که برای ایجاد سایه بر روی درب مغازه ها نصب می شد. این چادر ها در فصل های گرم سال باعث ایجاد سایه درجلوی مغازه می شود و مانع خراب شدن محصولات داخل مغازه می شوند. همیچنین با نصب این سایبان ها و ایجاد سایه در فصل های گرم سال موجب می شد که مغازه...

جستجو نتیجه ای نداشت.